สุดยอดของการฝึกอบรมในวงราชการยังไม่มีที่ใดเทียบได้กับหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือ วปอ.ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

ปีนี้เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 64 จำนวน 288 คน โดยเป็นข้าราชการฝ่ายทหาร 96 ราย ฝ่ายพลเรือน 72 ราย ส่วนราชการอิสระ 31 ราย ภาคเอกชน 15 ราย บุคคลทั่วไป 67 ราย และชาวต่างประเทศ 7 ราย ซึ่งในชุดแรกขอนำเสนอในส่วนของข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ รวม 72 รายก่อนคือ

1.นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการ สมช. 2.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 3.นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 4.นางสาววรวรรณ พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สภาพัฒน์ 5.นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. 6.นางสาวอรวรรณ ญาณวิภา ผู้ตรวจราชการ กอ.รมน. 7.พ.ต.อ.ประทีป เจริญรัตน์ เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 8.นายธีรภัทร จุนทการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะความมั่นคงระหว่างประเทศ สมช. 9.นายคงศักดิ์ บูรณะกุล ผอ.กองจัดทำงบประมาณฯ สำนักงบประมาณ 10.นายพรชัย ฐีระเวช ทปษ.ด้าน ศก.การเงิน สศค.รักษาการรองปลัดกระทรวงการคลัง

11.นายณัฐกร อุเทนสุต ทปษ.ด้านพัฒนาระบบฯ กรมสรรพสามิต 12.นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 13.ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผอ.สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต 14.นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา 15.นางต้องฤดี มากบุญ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง 16.นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน 17.นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 18.นางสาววนิดา พันธ์-สะอาด ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 19.นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี 20.นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

...

21.นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 22.นายสุรชาติ มาลาศรี ผอ.สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 23.นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 24.นายขจรจักษ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย 25.นายพิชิต สมบัติมาก ผช.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 26.นางสาววนิดา แย้มสรวล ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 27.นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 กรมป่าไม้ 28.นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 29.นายเสกสม อัครพันธุ์ ผอ.สำนักงานขนส่ง กทม.พื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก 30.นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ ผอ.สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

นี่คือ 30 รายแรกของพลเรือนที่เข้า วปอ.64 วันพรุ่งนี้มีต่ออีก 42 ราย.

“ซี.12”
c12thongchai@gmail.com