ในขณะที่การสอบคัดเลือกข้าราชการพันธุ์ใหม่ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นปร.15 กำลังอยู่ในกระบวนการดำเนินการ

นปร.14 ซึ่งเข้ามาเมื่อปีที่แล้วก็กำลังไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางโดยมี ผู้บริหารหน่วยงาน ระดับกระทรวงและกรมรับเป็น ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) จำนวน 35 รายด้วยกันโดยทั้งหมดเป็นนักบริหารชั้นยอดในวงราชการที่ดูแลเป็นรายคนมาลองติดตามกันดู

1.นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดูแลนางสาวฉัตรปรียา ปาลานุสรณ์ 2.นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ดูแลนางสาวณิชกานต์ แสงสิงคี 3.นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดูแลนายชัพวิชญ์ ศิวะผกา 4.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดูแลนายจักรกฤษณ์ เนตรแก้ว 5.นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา ดูแลนางสาวพัชรัตน์ ลออปักษา 6.นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดูแลนางสาวกฤติยา ธัชศฤงคารสกุล 7.นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ดูแลนางสาวสุภาพร แม่นปืน 8.นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลนางสาวกมลวรรณ ปินะโต 9.นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดูแลนายวรเชษฐ์ คงทน 10.นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดูแลนางสาวเพ็ญจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

11.นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดูแลนางสาวสุธิดา โต๊ะแสง 12.นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดูแลนางสาวบัณฑิตา สีโท 13.นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดูแลนายณัฐ เสกธิพร 14.นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ดูแลนางสาวอารีญา นนทะโชติ 15.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลนางสาวรุจิกานต์ ทิพยโอสถ 16.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลนางสาวนนทมน ใจคำ 17.นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลนายภีมวัจน์ ธรรมชัยกุล 18.นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลนางสาวลภัสรดา โชคชัยมงคล 19.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลนายกรณ์พงศ์ ใจงาม 20.นายทรงกรด สว่างวงศ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลนาย
สืบสกุล ขันธทัต

...

นี่เป็นครูผู้สอนงาน นปร.14 ชุดแรก ส่วนที่เหลือยังมีในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”
c12thongchai@gmail.com