วาระประชุม ครม.วันนี้ยังต้องจับตาดูการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 54 ตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่สำคัญนอกจากปลัด มท.แล้ว ยังต้องดูที่อธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอีกหลายตำแหน่ง ขณะที่คลัง เตรียมเสนอ ครม.ขอขยายนโยบายเพิ่มเติมโครงการบ้านหลังแรก ด้วยการกำหนดให้ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกในราคา 1-2 ล้านบาท ปลอดภาษีอากร 2-3 ปี

- ยังต้องจับตาดูการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมว.มหาดไทย เตรียมเสนอ ครม. กรณีโผย้ายล้างบางข้าราชการมหาดไทย 45 ตำแหน่ง นอกจาก นายพระนาย สุวรรณรัฐ จะขึ้นเป็นรักษาการปลัด มท.แล้ว ยังต้องจับตาดูตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองแทน นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ที่จะเกษียณอายุราชการ ขณะนี้มีอยู่ 2 คน คือ นายประชา เตรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี และนายสุกิจ เจริญรัตนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้รับการแต่งตั้งให้มาแทน นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ที่จะสลับตำแหน่งกลับไปเป็นรองปลัดฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของนายวิบูลย์

- ยังต้องจับตารายชื่อโผรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2554 ต่อด้วยว่า กองทัพยังสามารถรักษาสมดุลแห่งอำนาจต่อไปได้หรือไม่

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอขอความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงวีธีการแจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร และปรับปรุงอัตราโทษใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ และการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

- กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. ขอขยายนโยบายเพิ่มเติมโครงการบ้านหลังแรก ด้วยการกำหนดให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรก ในราคา 1-2 ล้านบาท ปลอดภาษีอากร 2-3 ปี หลังมีผู้ท้วงติงว่า นโยบายบ้านหลังแรกไม่ได้ช่วยคนยากจนจริง ขณะเดียวกันยัง เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอรับเงินอุดหนุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจำปีงบประมาณ 2554 โดย รฟท.ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการให้บริการสาธารณะ จำนวน 4,159.229 ล้านบาท สำหรับการให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 164 ขบวน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการเชิงสังคมที่เป็นผู้มีรายได้น้อย จำนวน 31.205 ล้านคน

...

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเสนอขอความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... โดยยืนยันร่าง พ.ร.บ.บัตรเครดิต ธปท.ชิ่งแนะตั้งหน่วยงานเฉพาะคุ้มครองลูกค้า

กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)  เสนอให้ครม.พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) จำนวน 5 คน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว ได้แก่ นายโสภณ จันทรมะ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายกนก พรรณรักษา นายถวิล อินทรักษา นายประสิทธิ์ แสนศิริ และ นายปรีชา จำปารัตน์ ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายคัมภีร์ แก้วเจริญ ได้ขอถอนตัวไป และ ยธ.ได้เสนอรายชื่อนายสมศักดิ์ วงส์ยืน เข้ามาแทนนายคัมภีร์ขณะที่อีกเรื่อง เตรียมขอความเห็นชอบ ครม. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาล มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

กระทรวงแรงงานชง ครม. เห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เรื่องการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 5% โดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2554

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้ ครม. พิจารณากรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 6.13 แสนล้าน คาดโกยกำไรเพิ่ม 8.3 หมื่นล้าน หรือพุ่งขึ้นจากปีก่อน 15 %