นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พร้อม ส.ส. 319 เสียง ปลดล็อกพืชกระท่อม ผ่านสภาฉลุย ยกเลิกจากบัญชียาเสพติด มีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เวลาร่างกฎหมายรองต่อ

วันที่ 27 ม.ค.64 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ. กล่าวรายงานว่า ตามที่ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณารับหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ บัดนี้ กมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ กมธ.ได้ใช้ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา และมีข้อสังเกตท้ายรายงานเพื่อให้สภาพิจารณา คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป ประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อมจะบริโภคได้โดยไม่มีความผิด และไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย เว้นแต่จะนำไปผสมสารเสพติดชนิดอื่น จะทำให้ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกที่ดีได้รับการยอมรับจากสังคมว่าไม่ใช่ผู้ติดยาเสพติด 2.ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะบังคับใช้ภายใน 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง กมธ.แก้ไขให้เหมาะสมจากเดิมที่กำหนดไว้ 180 วัน โดยการยกเลิกโทษพืชกระท่อม จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามวิถีดั้งเดิม ลดภาระงานงบประมาณของรัฐในการจับกุมและดำเนินคดี รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพราะพืชกระท่อม คือสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีศักยภาพที่ควรนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร จึงควรผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลโดยเร็ว

...

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า 3.เมื่อร่าง พ.ร.บ.ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประชาชนผู้นิยมบริโภคพืชกระท่อมอาจจะเข้าผิดว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน อาจเกิดการใช้พืชกระท่อมอย่างเสรีทันที และอาจถูกจับกุมในช่วงที่กฎหมายยังไม่มีผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 4.ระยะเวลาใช้บังคับของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้มีการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อมขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้มีมาตรการควบคุมการใช้พืชกระท่อม หลังจากยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว โดยร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม กมธ.เห็นว่าไม่ควรมีข้อจำกัดเหมือนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพราะพืชกระท่อมเป็นยาสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ แต่กำหนดไม่ให้เกิดการใช้ในเด็กและเยาวชน และการปลูกที่มีความเท่าเทียมกันเป็นต้น ส่งเสริมด้านการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ ผลิตยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆ ให้เป็นธุรกิจที่ส่งออกได้ทั่วโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ต่อมาเป็นการอภิปรายของสมาชิกอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมาตรา 2 ประเด็นการกำหนดเวลาบังคับใช้กฎหมายภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน โดยมีสมาชิกบางส่วนอยากให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในทันที โดย นายสมศักดิ์ ได้กล่าวชี้แจงว่า การกำหนดระยะเวลา 90 วันนั้น เพื่อให้เวลากับการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่เป็นกฎหมายรองในการควบคุมการใช้พืชกระท่อม ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงรวมถึงไม่นำไปใช้ผิดประเภท หรือนำไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่น ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ. ให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยคะแนน 326 ต่อ 5 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ด้วยคะแนน 319 ต่อ 7 เสียง และดำเนินตามกระบวนการเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป.