"ก.แรงงาน" เตรียมจับมือ "ก.การคลัง" กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดอาวุธแก้จน สร้างอาชีพ-รายได้มั่นคง

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมถึงหารือแนวทางการจัดทำโครงการสร้างความรู้ สร้างสัมมาชีพ ยกระดับทักษะ และหางานให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่อยู่ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงโครงการให้ความรู้ด้านการเงินและดิจิทัล เพื่อยกระดับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เป็นแรงงานคุณภาพที่มีอาชีพที่มั่นคงและพ้นเส้นความยากจน ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี 2560-2561 และมีแนวโน้มจะเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งในช่วงต้นปี 2564 โดยในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง เป็นต้น เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่การฝึกอาชีพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านการเงินและดิจิทัล ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการ "สอนหาปลา" แทนการให้ปลา รวมถึงหางานและตลาดที่เหมาะสม ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในวัยแรงงาน เป็นการ "ให้เบ็ดตกปลา" นอกจากนี้ยังประสานกับเครือข่ายจัดหาแหล่งเงินทุน อาทิ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และธนาคารพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว มีอาชีพที่มั่นคง และหลุดพ้นจากความยากจน ภายใต้แนวคิด "สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ"

...

"แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ต้องขัง ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเดินหน้าให้การช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่ คนที่มีงานทำอยู่แล้วมีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ว่างงานต้องมีงานทำ ซึ่งการจะก้าวไปถึงความมุ่งหมายนั้นได้จึงต้องเริ่มต้นจากเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ" ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าว