ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ปรับใหม่

  ซี.128 ก.ค. 2563 05:01 น.
  SHARE


  นอกจากการเปลี่ยนแปลงตัวประธานในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเป็นส่วนใหญ่แล้ว ตัวกรรมการก็มีการเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งเพิ่มเติมอีกหลายคณะ

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการและเลขานุการ ได้มีการปรับปรุงใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ต่างๆมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านธุรการให้กับคณะกรรมการทุกชุด องค์ประกอบปัจจุบันของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 คณะจึงมีดังต่อไปนี้

  1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มี 1.นายปกรณ์ ปรียากร เป็นประธาน ส่วนกรรมการมี 2.นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 3.นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 4.นายนรชิต สิงหเสนี 5.พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ 6.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 7.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 8.นายเจษฎ์ โทณวณิก 9.นายสุภาพ คลี่ขจาย 10.นายอนุสรณ์ ลิ่มมณี 11.นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 12.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 13.นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน) กรรมการและเลขานุการ

  2.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี 1. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน ส่วนกรรมการมี 2.นายกานต์ ตระกูลฮุน 3.นายบัณฑูร ล่ำซำ 4.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 5.นายประหยัด พวงจำปา 6.นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ 7.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 8.พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ 9.นายอาศิส อัญญะโพธิ์ 10.นายสุรพงษ์ มาลี 11.นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 12.นายนพดล เฮงเจริญ 13.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ 14.นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 15.นางมณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม วิทยารัฐ (รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ) กรรมการและเลขานุการ

  3.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มี 1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ส่วนกรรมการมี 2.นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 3.นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 4.นายประภาศ คงเอียด 5.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ 6.นางสุดา วิศรุตพิชญ์ 7.นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ 8.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 9.นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา 10.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 11.พลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ 12.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 13.นายกนิช บุณยัษฐิติ 14.นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี (ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ) กรรมการและเลขานุการ

  4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มี 1.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธาน ส่วนกรรมการมี 2.พลเอกกฤษณะ บวรรัตนารักษ์ 3.ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร 4.นายตระกูล วินิจนัยภาค 5.นายวันชัย รุจนวงศ์ 6.นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ 7.นายสราวุธ เบญจกุล 8.พลตำรวจโทอำนวย นิ่มมะโน 9.นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 10.พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม 11.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ 12.นายวัลลภ นาคบัว 13.นายอติโชค ผลดี 14.พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ 15.นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล (ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม) กรรมการและเลขานุการ

  5.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มี 1.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธาน ส่วนกรรมการมี 2.นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ 3.นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 4.นายสว่างธรรม เลาหทัย 5.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 6.นายกลินท์ สารสิน 7.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 8.นายปรีดี ดาวฉาย 9.นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร 10.นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล 11.นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ 12.นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 13.นายประสงค์ พูนธเนศ 14.นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ 15.นางสาวศศิธร พลัตถเดช (ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน) กรรมการและเลขานุการ

  6.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 1.นายรอยล จิตรดอน เป็นประธาน ส่วนกรรมการมี 2.นายขวัญชัย ดวงสถาพร 3.นายชูชัย ศุภวงศ์ 4.นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 5.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 6.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 7.นายภาวิญญ์ เถลิงศรี 8.นายสัญชัย เกตุวรชัย 9.พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 10.พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี 11.นางสาวลดาวัลย์ คำภา 12.นางนันทริกา ชันซื่อ 13.นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 14.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 15.นายก่อเกียรติ สมประสงค์ (ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กรรมการและเลขานุการ

  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศอีก 7 ด้านมีต่อในวันพรุ่งนี้.


  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12คณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศราชการ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้