ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : วิสาหกิจเพื่อสังคม

ซี.12
2 มี.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน

คือสามารถผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างกฎหมายสำคัญเมื่อกลางปีที่แล้ว เพื่อให้รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เป็นการสร้าง “คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม

ข่าวแนะนำ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ได้รับการส่งเสริมให้ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันด้านการค้า

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบด้วย

1.กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นกลไกบริหารงานเชิงนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

2.จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี โดยในวาระเริ่มแรกกำหนดให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานในหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการจัดตั้งสำนักงาน และให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานไปพลางก่อน

3.จัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 8 รายในสาขาต่างๆ ทั้งผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม บริหารธุรกิจ การตลาด สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน พัฒนาสังคม ได้แก่ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล นายกฤษณ์ อิ่มแสง นายพูลชัย จิตอนันตวิทยา นายกวี จงคงคาวุฒิ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ นางสาวนพเก้า สุจริตกุล นายพัฒนา สิทธิสมบัติ และ นายไมตรี อินทุสุต

ในคณะกรรมการยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย สาธารณสุข แรงงาน เกษตรฯ อุตสาหกรรม คลัง ทส. และ พม. มีภาคเอกชนจากสภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สมาคมธนาคารไทยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการ

สำหรับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับผิดชอบงานในงานธุรการ และงานวิชาการของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อสรรหาผู้เหมาะสมมาทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ดังกล่าว

โดยจะมีการประกาศรับบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 65 ปี และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

รายการนี้ต้องสรรหาผู้มีประสบการณ์หลากหลาย เป็นมืออาชีพที่ผ่านงานบริหารอันเป็นที่ประจักษ์.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 21:25 น.