ปฏิเสธที่จะรับเข้าเป็นสมาชิกพรรคอย่างถาวร สำหรับ "ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล หรือ ผู้กองปูเค็ม" ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ โดยยื่นเอกสารไปยังศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามที่เป็นข่าวนั้น

ล่าสุด นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือและเตรียมส่งถึง ร.อ.ทรงกลด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยึดระเบียบข้อบังคับของพรรค จากการพิจารณาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกพรรค ตลอดจนการกระทำที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของ ร.อ.ทรงกลด ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอนาคตใหม่อย่างชัดแจ้ง อันเป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันโดยทั่วไปตลอดระยะที่ผ่านมา

"เช่น การยื่นเรื่องร้องเรียนให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้นเห็นว่า ร.อ. ทรงกลด เป็นบุคคลที่ไม่สมควรมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ อาศัยอำนาจตามข้อ 13 วรรคสอง แห่งข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 จึงมีคำสั่งปฏิเสธการรับเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่"