คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ร.10 เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อม กกต.อีก 3 คน ประกอบไปด้วยนายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดนเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต