หลักสูตรสำคัญของข้าราชการฝ่ายปกครองคือ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง หรือ นปส. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในปีงบประมาณ 2562 นี้ กำหนดให้มีการศึกษาอบรมในหลักสูตร นปส. จำนวน 2 รุ่น คือ นปส. รุ่นที่ 72 และ 73 โดยในช่วงนี้เป็นการศึกษาอบรมของ นปส.72 ที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2562 โดยมี ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และ นายอังกูร สุ่นกุล เป็นผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 นี้มีจำนวน 99 รายตามที่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ โดยแกนหลักของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็น นายอำเภออำนวยการระดับสูง ของกรมการปกครองจำนวน 40 ราย ดังนี้

1.นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์ นายอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2. นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 3.นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 5.นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 6.นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 7.นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 8.นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 9.นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 10.นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

11.นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 12.นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 13.นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 14.นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 15.ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 16.ส.อ.เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม จังหวัดเลย 17.นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 18.นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 19.นายเสนีย์ มะโน นายอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 20.นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

...

21.นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 22.นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 23.นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 24.นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 25.ว่าที่ ร.ท.อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 26.ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 27.นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 28.นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 29.ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 30.นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

31.นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 32. นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 33.นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 34.นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 35.นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 36.นายบรรจบ จันทรัตน์ นายอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 37.นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 38.น.ส.ปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 39.นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 40.นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

นปส.72 นี้มีนายอำเภอหญิงเข้าร่วมศึกษาอบรมด้วย 4 ราย.

“ซี.12”