สวนดุสิตโพล เผยช่วงใกล้เลือกตั้งประชาชนมองความขัดแย้งการเมือง เกิดจากการชิงอำนาจผลประโยชน์มาเป็นอันดับแรก หวั่นวุ่นวายเหมือนก่อน ”บิ๊กตู่” เข้ามาบริหาร เสนอใช้กฎหมายเด็ดขาดจัดการ...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,028 คน กรณีเข้าสู่เดือนมีนาคม นับถอยหลังวันเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามาทุกที แต่ละพรรคการเมืองยังคงลงพื้นที่แข่งขันหาเสียงกันอย่างเข้มข้น จนทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าการเลือกตั้งจะนำไปสู่ประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวสารการเมือง สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้ เกิดจากสาเหตุใด อันดับ 1 การแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ 59.22% อันดับ 2 แบ่งพรรคแบ่งพวก อยู่คนละขั้ว 49.02% อันดับ 3 ไม่เป็นประชาธิปไตย สองมาตรฐาน 42.35% อันดับ 4 ทัศนคติ แนวความคิดแตกต่างกัน 18.43% อันดับ 5 ขาดจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 10.59%

2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้ง กับ หลังจากที่มีการประกาศเลือกตั้งแล้ว ประชาชนคิดว่าความขัดแย้งเป็นอย่างไร อันดับ 1 ขัดแย้งพอๆกัน 61.48% อันดับ 2 หลังจากที่มีการประกาศเลือกตั้ง มีความขัดแย้งมากกว่า 22.57% อันดับ 3 ก่อนการประกาศเลือกตั้ง มีความขัดแย้งมากกว่า 15.95%

3. ถ้าไม่มีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง ประชาชนคิดว่าบ้านเมืองจะมีโอกาสวุ่นวายเหมือนกับช่วงก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศหรือไม่ อันดับ 1 มีโอกาสวุ่นวาย 68.09% เพราะอาจเกิดความขัดแย้ง มีการเคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกร้อง การเลือกตั้งร้อนแรง คนไม่เคารพกฎกติกา ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 26.85% เพราะมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้าน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรี อาจมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซง ฯลฯ อันดับ 3 ไม่มีโอกาส 5.06% เพราะรัฐบาล คสช. มีอำนาจเด็ดขาด มีมาตรา 44 ไว้คอยควบคุมดูแลบ้านเมือง มีบทเรียนจากที่ผ่านมา ฯลฯ

...

4. วิธีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง คือ อันดับ 1 การบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด เข้มงวดกวดขัน บทลงโทษรุนแรง 64.75% อันดับ 2 รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เห็นแก่ส่วนรวม มีจิตสำนึก 47.13% อันดับ 3 มีสติ ไม่วู่วาม ติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 33.61%.