ปลัดมท. เผยอยู่ระหว่างการพิจารณาตาม ก.ม.แพ่งและพาณิชย์ ลงนามประกาศเปลี่ยนชื่อมูลนิธิราชภักดิ์-เปลี่ยนแปลงกรรมการ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้บังคับ...

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เปิดเผย "ไทยรัฐออนไลน์" ถึงการลงนามประกาศเปลี่ยนชื่อมูลนิธิราชภักดิ์ และเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตามมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อนจะออกเป็นกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้บังคับได้

มีรายงานว่า ได้มีการยื่นเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิราชภักดิ์ เป็นมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส่วนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมของมูลนิธิจากเดิมเพียง 6 คนเปลี่ยนเป็น 1.พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ, พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร, พล.ท.สุทัศน์ จารุมณี, นายไพศาล พืชมงคล, น.ส.มรกต ณ เชียงใหม่, น.ส.ณสรัญ มหิทธชาติกุล, นายชยุต ภวภานันท์กุล, พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์ กรรมการและเหรัญญิก พล.อ.พอพล มณีรินทร์ กรรมการ และเลขานุการ และ พ.อ.สมชาย กุลภควา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.