นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว ว่า การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย.64 ทำให้วันเปิดภาคเรียนล่าช้าไปจากเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ คิดเป็นวันเรียนประมาณ 10 วัน ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรได้ โดยจะสอนชดเชยที่โรงเรียน หรือผ่านช่องทางต่างๆตามความพร้อมของผู้เรียนในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่ 1.On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2.On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเช่น DLTV 3.On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง

4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย และ 5.On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน ขณะเดียวกันได้ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียน หรือหากมีการรวมกลุ่มต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนตลอดเวลาอย่าง เคร่งครัด ตลอดจนให้คำแนะนำผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ.