เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นางศิริวรรณ ชุมนุม หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.อุบลราชธานี ในปีนี้มีป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยพบผู้ป่วยแล้ว 3,808 ราย เสียชีวิต 5 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือที่ อ.เดชอุดม รองลงมาคือ อ.บุณฑริก และ อ.สว่างวีรวงศ์ ขณะนี้ทาง สนง.สธ.จ.อุบลราชธานี ได้ติดตามการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน กำชับและสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อปท.และภาคีเครือข่ายด้านสื่อมวลชนร่วมกันใช้มาตรการเข้ม เน้นย้ำมาตรการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งทางวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมมิให้เอื้อต่อการแพร่กระจายแหล่งพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และดำเนินการต่อเนื่อง สนับสนุนน้ำยาเคมีกำจัดยุงแก่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

พร้อมเน้นมาตรการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมอบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.ชุมชน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาล จัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงเทคนิคการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าให้ ผวจ.และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทราบทุกวัน

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต ได้มีการประชุมจัดทำ Dead case conference แก่แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขทุกแห่ง มีการจัดระบบผู้ป่วยที่เสี่ยงเสียชีวิตให้ Admit ทุกราย และส่งต่อถึง รพศ.โดยเร็ว ได้แก่ผู้ที่มีน้ำหนักมาก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หากป่วยจะทำให้การรักษายุ่งยากมากขึ้นเพราะต้องรักษาอาการที่เกิดจากโรคไข้เลือดออกและโรคประจำตัวด้วย นอกจากนั้นยังได้สั่งการให้ทุก รพ.และขอความร่วมมือ รพ.เอกชน ร้านขายยาและคลินิก งดใช้ยากลุ่ม NSAID ในผู้ป่วยที่มีไข้ทุกรายไม่ว่าอาการร่วมใดๆ สั่งการให้สถานพยาบาลทุกแห่งคัดกรอง TT (Tourniquet test) ในผู้ป่วยที่มีไข้ทุกราย มีการรายงานและสอบสวนโรคให้เร็วกรณีพบผู้ป่วยในพื้นที่ ภายใน 3 ชม. และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นทีมให้คำปรึกษาเรื่องไข้เลือดออก Hotline 24 ชม.

...