สานต่อพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรตลอดมา หลายหน่วยงานจึงน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริดังกล่าวมาสานต่อ ดังเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หนึ่งในองค์การสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศมาอย่างยาวนาน ได้จัดโครงการด้านพลังงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมกว่า 10 โครงการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานองค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน

โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อลดค่าไฟฟ้า ด้วยโครงการล้างเครื่องปรับอากาศ และสร้างอากาศที่ดีให้ผู้ป่วยด้วยการติดตั้งนวัตกรรมระบบหมุนเวียนและบำบัดอากาศ (City Tree) และปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงพยาบาล รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสายตา โดยสนับสนุนเลนส์ตาเทียมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และออกหน่วยให้บริการแว่นตาในโรงพยาบาล

โครงการออกหน่วยให้บริการแว่นตา 72,000 อัน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิกาญจนบารมี สนับสนุนรถคัดกรองมะเร็งนรีเวชพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน คาดว่าจะสามารถคัดกรองและค้นหามะเร็งแก่สตรีที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยจากมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีได้ 44,000 คน/ปี และช่วยให้สตรีที่เป็นมะเร็งฯ ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

  • สนับสนุนพลังงานสะอาด สร้างสังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและส่งไฟฟ้า รวมทั้งเป้าหมายที่มุ่งไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดของ กฟผ. ก่อให้เกิดโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เบอร์ 5 เพื่อสังคมในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เบอร์ 5 ในพื้นที่โครงการหลวง ทั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เบอร์ 5 วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) จ.กระบี่
ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์ในด้านการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาดแก่ชุมชนได้อีกด้วย

โครงการโคก หนอง นา เป็นแนวทางให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน กฟผ.จึงประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก่เจ้าของแปลงเกษตร รวม 72 แปลง

  • ส่งเสริมการศึกษา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านพลังงาน

โครงการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียว Smart Green Learning Room และปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน มุ่งขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน ปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายในโครงการห้องเรียนสีเขียวแล้วกว่า 1,300 แห่ง มีนักเรียนในโครงการกว่า 4 ล้านคน

โครงการสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์ 5 จำนวน 72,000 ชุด ในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 15 แห่ง โรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 75 แห่ง และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 127 แห่ง ชุดนักเรียนเบอร์ 5 ช่วยประหยัดพลังงานจากการรีดผ้าได้ถึง 0.15 หน่วย คิดเป็นเงิน 75 สตางค์/ตัว หากนักเรียนสวมใส่ชุดนักเรียนเบอร์ 5 ของโครงการฯ 72,000 ชุด จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 11 ล้านบาท/ปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 1,200 ตัน/ปี

  • เนรมิตพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

โครงการสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ปรับพื้นที่เพื่อสร้างสนามแข่งขันจักรยาน และพื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

  • เฉลิมฉลององค์ราชัน มิ่งขวัญชาวไทย

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2567 กฟผ.แสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ รวมใจชาว กฟผ. และชุมชนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล พร้อมชมนิทรรศการแสง สี เสียง ตระการตา รวมถึงให้บริการออกหน่วยแว่นตาและออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

สายพระเนตรอันยาวไกล และพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงงานแบบ “ปิดทองหลังพระ” เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา กฟผ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน อันจะนำมาซึ่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย