ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ(กก.คพ.) ครั้งที่ 2/2567 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 6 ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้แยกตามประเภทและขนาดรถยนต์ ได้แก่ 1.รถยนต์เบนซินขนาดเล็ก ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค.2568 2.รถยนต์เบนซินขนาดใหญ่ ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 3.รถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค.2570 และ 4.รถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค.2571 โดยจากนี้จะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการลดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM2.5 จากรถยนต์ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพอากาศโดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นดีขึ้น

รองปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมฯยังเห็นชอบการเสนอมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ใน 11 พารามิเตอร์ โดยมีการปรับค่าควบคุมที่ได้รับการผ่อนผันไว้เดิม คือ ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) และปรับเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ ประเภทสารอาหาร ได้แก่ ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ไม่เกิน 65 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยโรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป มีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับโรงงานที่มีปริมาณน้ำทิ้งไม่ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีผลบังคับใช้ภายใน 360 วัน ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษจะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป.

...