“15 ปีที่ผ่านมา เราทำหน้าที่ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร รวมทั้งการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรเชิงประจักษ์สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นิทรรศการหมุนเวียน งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ และตลาดเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเรียนรู้ สู่การประยุกต์ใช้ และต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง”

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) บอกถึงการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเกษตรผสมผสาน ผ่านแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่จะครบ 15 ปี ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้...ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2566 เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร ในการไปสู่พิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตร และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ

...

สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ที่ผ่านมา ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ให้กับผู้เข้าชมและเข้าเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกร บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์กว่า 700,000 คน บนพื้นที่ 374 ไร่ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 13 หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวกับโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการหมุนเวียนจำนวน 4 ครั้ง

นอกจากนี้ยังมีการจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดแห่งมิตรภาพ ตลาดแห่งองค์ความรู้และการแบ่งปัน ตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 11 ครั้ง ตลอดจนการจัดนิทรรศการสัญจรไปยังกลุ่มเป้าหมายกว่า 12 ครั้ง โดยเฉพาะสร้างอาชีพ สร้างเงิน สร้างงาน ให้กับประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่มีคนเข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตรมากมายทุกสาขาอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้สนใจทำอาชีพเกษตร มีเด็กและเยาวชนสนใจเข้ามาเรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะเด็กจากโรงเรียนนานาชาติ ที่ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่และท้าทาย เข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ส่วนปี 2567 นี้ ได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัย และมีการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

...

ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ “กษัตริย์ เกษตร” สอดคล้องการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ พลังแห่งแผ่นดิน เพื่อสร้างความสุขที่พอเพียงด้วยวิถีเกษตรไทย ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯให้มากยิ่งขึ้น และทำงานขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ให้ครบจำนวน 72 จังหวัด และเพิ่มเติมในอนาคตให้ครบทุกจังหวัดต่อไป โดยความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และภาคีความร่วมมือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของทุกภาคของไทย ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม สู่การพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2529-2212-13, 08-7359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook /Youtube : พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ.

กรวัฒน์ วีนิล