นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีงบประมาณสำหรับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนไม่มากแต่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ครอบครัวละไม่เกิน 40,000 บาท โดยผู้พิการสามารถประสานขอความช่วยเหลือตลอดทั้งปีได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดและที่ พก. หรือหากเกิดกรณีภัยพิบัติ อาทิ น้ำท่วม ลมพายุ จนทำให้ที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย ก็สามารถยื่นเรื่องของบประมาณซ่อมแซมที่พักอาศัยได้เช่นกัน

นายวราวุธกล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อได้รับสนับสนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการไม่เกิน 40,000 บาทนั้น คนพิการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ไม่เอื้อต่อการดำรงชีพ และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ เป็นต้น เช่นเดียวกับผู้สูงอายุก็สามารถขอรับการสนับสนุนเงินซ่อมแซม จำนวนไม่เกิน 40,000 บาทได้เช่นกัน โดยจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ อาทิ มีฐานะยากจน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ เป็นต้น

“ทั้งนี้การได้รับสิทธิในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการและผู้สูงอายุนั้น จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณี โดยมีเจ้าหน้าที่ พม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปท. ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ หากประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ผ่านสายด่วน พม. โทร.1300 บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” รมว.พม.กล่าว.

...

อ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่