น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับองค์การศาสนาและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล โดยในส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ในวันที่ 2 มิ.ย. เวลา 08.00 น. ที่ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ที่พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

“นอกจากนี้ ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอก ใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วย ขณะที่ ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก จัดพิธีอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษ ที่วัดคาทอลิกทั่วประเทศ และศาสนาอิสลาม จัดงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันสตรีมุสลิม กทม. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก” น.ส.สุดาวรรณกล่าว

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า ในส่วนภูมิภาค ศน.ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ตามที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ 1.การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 2.การจัดนิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในมิติทางศาสนา 3.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ 4.กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง โดยเข้าไปได้ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิ.ย.นี้.

...

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่