ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นางณฐอร อินทร์ดีศรี รองอธิบดี พก. กล่าวเปิดเวทีนำเสนอ (ร่าง) คู่มือการทำงานสำหรับทีมสหวิชาชีพในการบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เสียหาย และคู่มือสำหรับผู้เสียหาย/ประชาชนทั่วไป ว่า พก.ให้ความสำคัญกับการทำงานของทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกมิติและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผอ.มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม (มสส.) กล่าวว่า คู่มือสำหรับทีมสหวิชาชีพจะเป็นแนวทางเรียนรู้แนวปฏิบัติต่อผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ทั้งกระบวนการช่วยเหลือให้อยู่รอดปลอดภัย ไม่ถูกกระทำซ้ำ กระบวนการยุติธรรม การดำเนินคดีกับผู้กระทำ รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาสภาพ ร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะต้องทำงานเป็นทีมสห วิชาชีพ โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ ยุติธรรม สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของทีมสห วิชาชีพ คือ กระบวนการที่เป็นมิตร โดยคำนึงถึงผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทำเป็นศูนย์กลาง ส่วนอีกคู่มือ สำหรับผู้เสียหาย/ประชาชนเป็นคู่มือสร้างความเข้าใจ เรียนรู้สิทธิ์และช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ ด้านต่างๆ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มิ.ย.นี้.

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่