รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า มจธ.ได้จัดทำโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และแนวทางในการทำงานของโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการของ มจธ.ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องแต่ละแห่งพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเอง โดยปีแรกของโครงการ (1 เม.ย.2567-31 มี.ค.2568) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กว่า 23 ล้านบาท สำหรับจัดอบรมและฝึกงานคนพิการรุ่นที่ 1 รวมทั้งสิ้น 300 คน

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า มจธ.จะทำหน้าที่ train the trainer และ facilitator (อาจารย์เกื้อหนุน) รวมทั้งช่วยแนะนำวิธีการ กรอบการทำงาน ทำให้เกิดการฝึกอบรม- ฝึกอาชีพตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ให้คนพิการมีสมรรถนะทำงานได้จริงตามที่สถานประกอบการต้องการ ทำให้มีคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรม เข้าสู่สถานประกอบการได้มากขึ้น หรือหากไม่สะดวกในการไปทำงานกับสถานประกอบการก็สามารถทำอาชีพอิสระที่บ้านได้.