นายยศพล เวณุโกเศศ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตามที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ให้สถาน ศึกษาทุกสังกัดผลักดันสู่การปฏิบัตินั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำนโยบายด้านการศึกษาทั้งของรัฐบาลและนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปปฏิบัติ ด้วยแนวคิดผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงการเรียนอาชีวศึกษาได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ส่งต่อให้ผู้เรียนพิการได้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษามากขึ้น

นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผอ.ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กล่าวว่า ปีการศึกษา 2566 มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาต่อทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 200 แห่ง มีผู้เรียนพิการในระบบทั้งสิ้น 1,817 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 จำนวน 300 คน.

อ่าน "คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ" ทั้งหมดที่นี่