การประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ หรือชริมพ์บอร์ด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเล ปี พ.ศ.2566

การดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนการเลี้ยงกุ้งทะเล คณะทำงานคัดเลือกสายพันธุ์กุ้งทะเลให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาด้านโรคผ่านการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลด้วยระบบป้องกันโรคตลอดห่วงโซ่การผลิต (Shrimp Sandbox) โครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเลสำหรับบริโภคภายในประเทศ ปี 2566 และโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1

พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการบังคับใช้ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) และมาตรการรองรับ รวมถึงการแก้ปัญหาต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในการเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งมีการนำเสนอรูปแบบนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้หลายโมเดล

ที่ประชุมชริมพ์บอร์ดได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล และคณะทำงานด้านการตลาด เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเลปี พ.ศ.2566 ภายใต้กลยุทธ์การส่งเสริมด้านการตลาด

โดยที่ผ่านมาชริมพ์บอร์ดได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผลิตไปแล้ว 3 คณะ ทั้งการการถอดบทเรียนเกษตรกร การคัดเลือกสายพันธุ์ และแก้ไขปัญหาด้านโรค

ชริมพ์บอร์ดหวังว่า ทุกคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย 4 แสนตันที่ตั้งไว้

สำหรับประเด็น APD ที่เกษตรกรมีข้อห่วงกังวลนั้น เพื่อมิให้กระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีความพร้อม จึงเลื่อนการบังคับใช้ออกไป 1 ปี เป็น 1 มีนาคม 2567 สำหรับโครงการเสริมสภาพคล่อง ที่เกษตรกรหลายท่านรอคอยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคมนี้.

...

สะ-เล-เต