พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 รองรับการให้บริการแก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน-4 ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้สำรวจจำนวนเด็กที่คาดว่าจะมารับวัคซีน Pfizer (PZ) ฝาสีแดงในสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลขอจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค โดยให้บริหารจัดการวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล หรืออาจพิจารณาให้วัคซีนโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับของแพทย์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขการไปโรงเรียน คาดว่าจะเริ่มให้บริการในช่วงกลางเดือน ต.ค.65.