สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022) พระราชทานเหรียญรางวัลและโล่เกียรติยศแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุคอมโพสิต โดยมุ่งเน้นการใช้วัสดุ ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุทางเลือกใหม่สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม และ ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2564 สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–5 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อแสดงถึงศักยภาพของงานวิจัยที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ไขและพัฒนาประเทศ ถือเป็นเวทีระดับชาติที่จะนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาประเทศทั้งในเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน พาณิชย์ และอุตสาหกรรม ที่คัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรม กว่า 700 ผลงาน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ได้ใกล้ชิดกับผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง และสามารถนำมาต่อยอดได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มจพ. ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้ได้รับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ติดตามข้อมูลข่าวสาร www.kmutnb.ac.th