ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และปฏิบัติการแห่งชาติ AI (2565-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการพัฒนา AI และแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต within 2027” โดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแห่งชาติ AI (2565-2570) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 1.ความสามารถและเทคโนโลยีของมนุษย์ด้านปัญญาประดิษฐ์ 2.การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 3.ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดร.ชัยกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ แผนจะดำเนินการภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย และข้อบังคับสําหรับแอปพลิเคชัน AI 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาติเพื่อการพัฒนา AI อย่างยั่งยืน 3.การเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์และพัฒนาการศึกษา AI 4.การขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี AI และนวัตกรรม และ 5.การส่งเสริมการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและเอกชน

ผอ.เนคเทคกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการตามแผน ภายในสิ้นปี 2570 การเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมของประเทศไทยจะประสบความสำเร็จผ่านผลงานที่สำคัญที่คาดไว้ ได้แก่ 1.ประชากรไทยอย่างน้อย 600,000 คน มีความตระหนักถึงกฎหมายและจริยธรรมด้าน AI 2.มีการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ AI 3.ดัชนีความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาลที่จะจัดอันดับ ใน 50 อันดับโลก 4.เพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 10% ต่อปี รองรับการพัฒนา AI ทั้งภาครัฐและเอกชน 5.สร้างทักษะ AI มากกว่า 30,000 คน ภายใน 6 ปี 6.เสริมสร้างเทคโนโลยี AI โดยพัฒนาอย่างน้อย 100 ต้นแบบ R & D ภายใน 6 ปี 7.มีการนำงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม AI ไปใช้อย่างกว้างขวาง ช่วยสร้างผลกระทบทางธุรกิจและสังคมอย่างน้อย 48 พันล้านบาท ภายในปี 2570 8.จำนวนหน่วยงาน รัฐบาล ธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ ใช้นวัตกรรม AI เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 600 หน่วยงานใน 6 ปี และ 9.การแข่งขัน AI ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยแอปพลิเคชัน AI อย่างน้อย 60 พันล้านบาท.

...