พระพรหมบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 17 มีมติร่วมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกและจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤติ : หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก” ในวันที่ 13 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

“โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่และภัยสงครามจนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน คณะกรรมการจัดงานเห็นพ้องต้องกันในการนำเสนอพุทธกรุณาเพื่อร่วมเยียวยามนุษย์โลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ โดยนิมนต์พระภิกษุโพธิที่เป็นพระนักวิชาการและนักปฏิบัติ พร้อมด้วยวิทยากรชาวพุทธ ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมกันนำเสนอว่าชาวโลกจะนำหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรุณาธรรมไปบูรณาการและประยุกต์เพื่อเยียวยาสังคมโลกได้อย่างไร” พระพรหมบัณฑิต กล่าวและว่า ในงานนี้จะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือแนวทางในการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสยามรัฐไปสู่ภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอแก่นคำสอนเป็นภาษาสากลให้ชาวโลกได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ.