ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ...อาชีพทำนา นายพัด ไชยวงค์ จ.เชียงใหม่... ทำสวน นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ จ.ชุมพร...ทำไร่ นายรุ่งเรือง ไล้รักษา จ.ประจวบคีรีขันธ์...ไร่นาสวนผสม นางจิระวรรณ ยืนนาน จ.ชุมพร...ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นางนิกร แก้ววิสัย จ.อุดรธานี...เลี้ยงสัตว์ นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง จ.ยะลา...เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายประวัติ พิริยศาสน์ จ.ปราจีนบุรี...เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย นายอรรถพงษ์ บุญเลิศฟ้า จ.นครปฐม

เพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นายวัลลภ วุ่นสุด จ.นครปฐม... ปลูกสวนป่า นายสมพร โล่ห์จินดา จ.เชียงราย...สาขาบัญชีฟาร์ม นายอดุลย์ วิเชียรชัย จ.ปทุมธานี...สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายบรรจง แสนยะมูล จ.มหาสารคาม...สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช นายสานนท์ พรัดเมือง จ.สุราษฎร์ธานี...สาขาเกษตรอินทรีย์ นางสุจารี ธนสิริธนากร จ.กาฬสินธุ์...ที่ปรึกษายุวชนเกษตรกร นางสาวประทุมรัตน์ จงคูณกลาง จ.นครราชสีมา และสมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกร นางสาวศิริมน พันธุ์พิริยะ จ.ตราด

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ...ทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อม จ.นครศรีธรรมราช...เลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ จ.เพชรบูรณ์...เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 จ.สมุทรสาคร...แปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง จ.อุบลราชธานี...แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง จ.แพร่

ยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุเขว้า จ.นครราชสีมา ...ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม จ.กำแพงเพชร...เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง จ.จันทบุรี... ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวงาม จ.อุบลราชธานี...ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ ศูนย์ข้าวชุมชนองค์กรเกษตรอินทรีย์สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน

...

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 4 สหกรณ์...สหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้น จำกัด จ.อุบลราชธานี...สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด จ.ลำพูน...สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด จ.ชัยภูมิ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด จ.สกลนคร

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 3 สาขา...สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย นายอเนก สีเขียวสด จ.อ่างทอง...สาขาปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ จ.กระบี่ และสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายสุพจน์ สิงห์โตศรี จ.ราชบุรี.

สะ-เล-เต