จากกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มี ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานบรรณาธิการกิจ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...ระดับประถมศึกษา และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...ระดับประถมศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยกำหนดชื่อหลักสูตรว่า “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ...” หรือ “หลักสูตรแกนกลางฐานสมรรถนะ” ทั้งเห็นชอบแผนการใช้หลักสูตรดังกล่าวด้วยนั้น

นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ตนขอคัดค้านมติที่ประชุม กพฐ.ดังกล่าว เพราะส่ออาจผ่านการพิจารณาโดยมิชอบ เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เชิงกล่าวหาว่า การดำเนินการเรื่องหลักสูตรแกนกลางฐานสมรรถนะของบอร์ด กพฐ.ส่ออาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายฉบับหรือไม่ เช่น ส่ออาจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา, ส่ออาจไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 เป็นต้น

“ที่สำคัญ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. รับผิดชอบงานวิชาการ สพฐ. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนหน้านี้ว่า ที่ผ่านมามีการนำร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้เพียง 5 โรงเรียนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่เท่านั้น หนำซ้ำยังทดลองแค่ 5 สมรรถนะ ไม่ครบ 6 สมรรถนะ จึงอาจเรียกได้ว่ายังไม่มีการนำร่องทดลองใช้ในสถานศึกษาเลย แล้วเหตุใดที่ประชุม กพฐ.จึงเร่งรีบการนำหลักสูตรแกนกลางฐานสมรรถนะไปใช้ในโรงเรียน” นายสานิตย์กล่าว

...

นายสานิตย์กล่าวอีกว่า ตนเคยทำหนังสือถึงประธาน กพฐ.ขอให้ตรวจสอบและตอบข้อเคลือบแคลงสงสัยดังกล่าว แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ ดังนั้น ตนกำลังปรึกษานักกฎหมายเพื่อแจ้งความเอาผิดอาญามาตรา 157 กับบอร์ด กพฐ. รวมทั้งจะยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้สั่งยกเลิกมติคณะกรรมการ กพฐ. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. และจะทำหนังสือในนามสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ กพฐ.ดังกล่าวด้วย.