จเรตำรวจยุคใหม่ไม่ใช่จ้องจับผิด แต่จะร่วมคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมให้ความเป็นธรรม ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่มอบให้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้า จตร. ทำ โครงการระบบบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนของจเรตำรวจทางออนไลน์ หรือ JCoMS (Jaray Complaint Management System)

ด้วยการพัฒนาระบบบริหารการร้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาในการเข้าถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

หลังจากพบว่าปี 2563 จเรตำรวจรับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 3,267 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ 1,364 เรื่อง ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,903 เรื่อง เนื่องจากระบบการรับเรื่องทางเอกสารที่มีขั้นตอน “ล่าช้า”

โครงการ JCoMS จะแก้ปัญหาระบบการร้องเรียนนำแพลตฟอร์มต่างๆในระบบออนไลน์เข้าถึงแอปพลิเคชัน ผู้ร้องไม่ต้องเดินทาง แค่ต้องกรอกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ระบบจะส่งถึงผู้รับผิดชอบทันที ช่วยลดเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน

ผู้ร้องจะทราบชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับตามระเบียบ ทว่าผู้ร้องต้องให้ข้อมูลที่ยืนยันตัวตนที่เพียงพอต่อการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งรายงานผลได้

ข้อมูลการร้องเรียนจะส่งเข้าศูนย์ JCoMS ของสำนักงานจเรตำรวจ คัดแยกส่งผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม มีผู้บังคับบัญชาเปิดดูข้อมูลการร้องเรียนที่มีการประมวลผลเป็นสถิติเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในเชิงบริหารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

ประชาชนสามารถใช้งานระบบร้องเรียน JCoMS ได้จากการสแกน QR Code หรือจากเว็บไซต์ www.jaray.police.go.th  

...

คือ มิติใหม่ของจเรตำรวจ.

สหบาท