ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพท.) และ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) ที่ขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ ต่อจากวานนี้มีดังนี้

31.ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม เป็น ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 32.นายอนันต์ นามทองต้น เป็น ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 33.นายประมวล บุญทีฆ์ เป็น ผอ.สพป.จันทบุรีเขต 1 34.นายเสถียร ตรีศรี เป็น ผอ.สพป. นครสวรรค์ เขต 2 35.นายสมชาย อรุณธัญญา เป็น ผอ.สพป.จันทบุรีเขต 2 36.นายศุภพงษา จันทรังษ์ เป็น ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 37.นายวรรณชัย บุสนาม เป็น ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 38.นายชาญชิต ทัพหมี เป็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 39.นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ เป็น ผอ.สพป.น่าน เขต 2 40.นายอนุกูล ศรีสมบัติ เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3

41.นายประเสริฐ จั่นแก้ว เป็น ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 42.นายสันติชัย บัวทอง เป็น ผอ.สพป. แพร่ เขต 2 43.นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว เป็น ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 44.ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 45.นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ เป็น ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 46.นายสนิท นิลบุรี เป็น ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 47.นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ เป็น ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 48.นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก เป็น ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 49.นายจิระชัย ทีคำ เป็น ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 50.นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1

51.นายชาญกฤต น้ำใจดี เป็น ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 52.นายจรัญ หวานคำ เป็น ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 53.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 54.นายสพล ชูทอง เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 55.นางช่อชะบา ชื่นบาน เป็น ผอ.สพป.ตราด 56.นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 57.นายบุญถิ่น มหาสาโร เป็น ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 58.นายเผด็จศึก โชติกลาง เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 59.นายวิทย์ ศรีวะรมย์ เป็น ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 60.นายวิทยา สุดดี เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 61.นายไพโรจน์ วิเศษ เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 62.นายประเสริฐ วรสาร เป็น ผอ.สพป.อุตรดิต์ เขต 2 63.นายสุภชัย ปุริสาย เป็น ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 4

...

ชุดสุดท้ายเป็นการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) รวม 13 ราย ดังนี้

1.นายนิยม ไผ่โสภา เป็น ผอ.สพม.เขต 4 2.นายสุทธิดล พุทธรักษ์ เป็น ผอ.สพม.เขต 34 3.นายสวาท ฦาชา เป็น ผอ.สพม.เขต 26 4.นายกานนท์ แสนเภา เป็น ผอ.สพม.เขต 21 5.นางนิสา บรรจงการ เป็น ผอ.สพม.เขต 9 6.นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง เป็น ผอ.สพม.เขต 41 7.นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร เป็น ผอ.สพม.เขต 17 8.นายภานุวัชร แก้วลำหัด เป็น ผอ.สพม.เขต 8 9.นายศักดา ชัยภัย เป็น ผอ.สพม.เขต 22 10.นายวรพจน์ สิงหราช เป็น ผอ.สพม.เขต 6 11.นายสมพร สุขอร่าม เป็น ผอ.สพม.เขต 36 12.นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร เป็น ผอ.สพม.เขต 29 13.นางรัตติกร ทองเนตร เป็น ผอ.สพม.เขต 7

สำหรับ ผอ.สพม.และ สพป.ที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 4 ปี ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก 1 ปี คือ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง และนายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2

“ซี.12”