ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : นบส.1 รุ่น 91 ตอน 4

ซี.126 มี.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่น 91 ของสำนักงาน ก.พ. วันนี้เป็นของกระทรวงวัฒนธรรมมีดังนี้

105.นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 106.นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี กรมศิลปากร 107.นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข่าวแนะนำ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี 108.ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 109.นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ มี 110.นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน กศน.) 111.นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงสาธารณสุข มี 112.นายชัยพร สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 113.นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 114.นางเลขา ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 115.นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 116.นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 117.นายสุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงอุตสาหกรรม มี 118.นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด 119.นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 120.นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 121.นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์ ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มี 122.นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หน่วยงานอื่น มี 123.พันเอกคเชนทร์ อาจคุ้มวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 124.ว่าที่ร้อยโทสมพงษ์ สมันเลาะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 125.นายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 126.นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 127.นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. 128.นางสาวศรีไพร ทองสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 129.นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 130.นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นบส.1 รุ่น 91 นี้มีการฝึกอบรมไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในเดือนตุลาคม 2563.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นบส.1หลักสูตรบริหารระดับสูงสำนักงาน ก.พ.ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 19:57 น.