ภาพลักษณ์ขององค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบัน

พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ จึงไม่มองข้ามงานดูแลผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาล ตามเป้าหมายเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับสากล

เจ้าตัวผลักดันการจัดตั้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ รพ.ตำรวจ เพื่อประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

มี พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ นายแพทย์ สบ 5 รพ.ตำรวจ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ ได้คณะทำงานประกอบด้วย พ.ต.ท.หญิง ทิพย์สุดา ขวัญอยู่ พ.ต.ท.หญิง เนตรเพชรรัสมิ์ ตระกูลบุญเนตร พ.ต.ท.ศุภชัย ต้นพงษ์ พ.ต.ท.วงศ์ชญาน์ ศรีสวัสดิ์ ร.ต.อ.วันชัย กรวยสวัสดิ์

ตั้งคณะทำงานฝ่ายต้อนรับ เน้นต้อนรับผู้มารับบริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตบริการ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการของโรงพยาบาล ตั้งแต่ลงทะเบียน ทำประวัติให้กับผู้ป่วย บันทึกข้อมูลสิทธิการแพทย์ด้านอื่นของผู้มารับบริการ

ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน

พร้อมตั้งคณะทำงานฝ่ายโอเปอเรเตอร์ มีหน้าที่ รับ-โอนและประสานงานทางโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตอบข้อซักถาม แนะนำบริการเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ติดต่อประสานงานและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกรณีเหตุการณ์วิกฤติและฉุกเฉิน

ทั้งนี้ยังมีคณะทำงานฝ่ายบันทึกภาพวีดิทัศน์ คณะทำงานฝ่ายออกแบบ คณะทำงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์/ดนตรีจิตอาสา คณะทำงานฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เหล่านี้ล้วนเป็น “มิติใหม่” ของโรงพยาบาลที่ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ให้ความสำคัญในการบริการผู้ป่วย ตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ

...

สมกับรางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้าน ของสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562.

สหบาท