คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 3 ปีแล้ว ตอนนี้จึงมีการคัดเลือกเข้ามาใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการ คัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาจำนวน 140 ราย ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 แล้ว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 140 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า นายศิริ เกวลินสฤษดิ์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม ระหว่างนำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต ถอนชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตถอนชื่อบุคคลดังกล่าวตามที่เสนอ จึงมีบุคคลที่ได้รับพระราชทาน พระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 139 ราย ดังนี้

1. นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ 2. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 3. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 4. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 5. นายการุณ กิตติสถาพร 6. นายกำชัย จงจักรพันธ์ 7. นายเกริก วณิกกุล 8. นายเกริกไกร จีระแพทย์ 9. นายเกษม สุวรรณกุล 10. นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ

11. นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 12. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ 13. หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 14. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 15. นายคณิต ณ นคร 16. นายคุรุจิต นาครทรรพ 17. นายเคียง บุญเพิ่ม 18. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์ 19. นางจริยา เจียมวิจิตร 20. นายจรูญ อินทจาร

21. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 22. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล 23. นายจิรนิติ หะวานนท์ 24. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 25. นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ 26. นางโฉมศรี อารยะศิริ 27. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 28. นายชีพ จุลมนต์ 29. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ 30. นายชุมพร ปัจจุสานนท์

...

31. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 32. นายณรงค์ ใจหาญ 33. นายดิเรก สุนทรเกตุ 34. นายดิเรก อิงคนินันท์ 35. นายดิสทัต โหตระกิตย์ 36. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 37. นายทักษพล เจียมวิจิตร 38. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 39. นายธงทอง จันทรางศุ 40. นายธนะ ดวงรัตน์

41. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล 42. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 43. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ 44. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 45. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 46. นายนคร ศิลปอาชา 47. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 48. นายนพนิธิ สุริยะ 49. นายนรชิต สิงหเสนี 50. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 51. คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ 52. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 53. นายนิพนธ์ ฮะกีมี 54. นายบดี จุณณานนท์ 55. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 56. นายบุญปลูก ชายเกตุ 57. พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ 58. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 59. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 60. นายประทีป เฉลิมภัทรกุล 61. นายประพันธ์ นัยโกวิท 62. พลเอก ประพาฬ กุลพิจิตร 63. นายประสงค์ พูนธเนศ 64. นายประสงค์ วินัยแพทย์ 65. นายประสพสุข บุญเดช 66. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 67. นายปรีชา วัชราภัย 68. พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ 69. นายปลั่ง มีจุล 70. นายปัญญา ถนอมรอด

อีก 69 รายจะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”