นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562 มุ่งลดการป่วยและเสียชีวิตและลดผลกระทบจากการระบาดด้วย 3 มาตรการ คือการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันตนเอง การให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายและการเฝ้าระวังสอบสวนโรค โดยเร่งรัดการจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงพร้อมวางระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการและส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรค ประสานงานหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อความร่วมมือป้องกันโรค และให้องค์การเภสัชกรรมผลิตและจัดหายาต้านไวรัสให้เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย

นพ.ธวัชกล่าวต่อว่า ปี 2562 ได้เตรียมวัคซีน 4 ล้านโดส สำหรับกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน 2.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับเคมีบำบัด 4.ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ 7.โรคอ้วนน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม เนื่องจากการพยากรณ์โรคผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 คาดมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 พบไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B มากขึ้น.