นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยเข้าสู่วาระการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 พส.ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสังคมของไทยและประเทศอาเซียนบวกสาม โดยใช้กิจการเพื่อสังคมเป็นกลไกขับเคลื่อน จึงได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม บริติช เคาน์ซิล และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) จัดประชุม ASEAN+3 Conference on Social Enterprises ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Enterprises for Realisation of SDGs in ASEAN” ระหว่างวันที่ 6-8 มี.ค. ที่โรงแรมสวิสโซเทล ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.