เขียนถึง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ แล้วเห็นความจำเป็นต้องขยายความให้เป็นที่รับรู้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับผู้สนใจ สถาบันการศึกษาแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ที่อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2280-0551

องค์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคือ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังได้กล่าวแล้วในช่วงของการแบ่งส่วนงานของสถาบันเมื่อวานนี้ โดย คณะกรรมการสภาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น อุปนายกสภาวิทยาลัย

ที่เหลือเป็นกรรมการสภาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ รศ.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ นางทิพย์สุดา ถาวรามร ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ มี ดร.สันทนีย์ ผาสุข เป็นกรรมการและเลขานุการสภาวิทยาลัย

ในส่วนของทีมผู้บริหาร มี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็น อธิการบดี ดร.สันทนีย์ ผาสุข เป็น ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค เป็น ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี ผศ.บัวรอง ลิ้วเฉลิมวงศ์ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ เป็น คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ เป็น หัวหน้า สำนักวิชาทั่วไป นายอัครพร บุนนาค เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

...

ทีมงานที่ปรึกษาอธิการบดี อีก 6 รายประกอบด้วย นางนิตยา หินทอง นางเรวดี รุ่งจตุรงค์ ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร และ นางวสุกานต์ ธีรภัทกร

นอกจากนี้ ยังมีทีมงานด้านต่างๆในการบริการนักศึกษาคือ นางขวัญใจ เพิ่มศรี เป็น หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร นายสัจจาวุฒิ รอดสำราญ เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา นางสาวดาหวัน ธงศรี เป็น หัวหน้าฝ่ายวิทยทรัพยากร นางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา เป็น หัวหน้าฝ่าย สื่อสารองค์กร/เลขานุการอธิการบดี ผศ.บัวรอง ลิ้วเฉลิมวงศ์ เป็น หัวหน้าฝ่ายรัชกิจและรักษาการหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการวิจัย นายเกรียง คุปตรัตน์ เป็น หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ผศ.โกศิน สวนานนท์ เป็น หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม นางสาววรินดา มานิตกุล เป็น หัวหน้าฝ่ายการเงิน การบัญชีและพัสดุ นายวุฒิชัย กิจวาส เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบกายภาพ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาววิไลลักษณ์ แสงสุขเจริญ เป็น หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางสาวกิตยการ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งหมดนี้คือ ทีมงานสำคัญของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐแห่งใหม่ ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/ปวช./ปวส.เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2280-0551

“ซี.12”