ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามเก็บค่าเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ล่วงหน้าเกินเดือน-ริบเงินประกัน ขณะที่ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยต้องบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 สำหรับ ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกัน หรือหลายอาคารรวมกัน เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเมนต์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดขึ้นสําหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าอาคาร ต้องมีการแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลาชําระค่าเช่าอาคารชัดเจน รวมถึง อัตราค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดชำระ และเมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลง ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ

หากผู้เช่าไม่ได้ทําความเสียหาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด และได้กลับเข้าครอบครองอาคาร โดยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนําส่งคืนเงินประกันตามวิธีการที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบ

ขณะที่ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ โดยต้องบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องไม่ผิดนัด หรือค้างชำระค่าเช่า และมีเหตุจำเป็นอันสมควร

อย่างไรก็ตาม ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้เช่าต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือความหมาย ในลักษณะทํานองเดียวกัน อาทิ ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน, ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้า, ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกําหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปา เกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น

...

อ่านรายละเอียด ที่นี่