ช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานสำคัญประจำปีของคนไทย โดยทาง บวท. ได้มีการรณรงค์เรื่องการจุดบั้งไฟ โดยขอความร่วมมือประชาชนหรือผู้จัดงาน ทำหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟไปยังหน่วยงานปกครอง เพื่อความปลอดภัยทางอากาศ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ในช่วงประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีของคนไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการรณรงค์เรื่องการจุดบั้งไฟ จึงต้องการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการของจังหวัดในพื้นที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ให้ร่วมมือขออนุญาตการจุดบั้งไฟจากทางการ ภายใต้แนวคิดการบินที่ปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้กับประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาช้านาน

ต้องยอมรับว่าในช่วงเวลาดังกล่าว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต่างเดินทางมาร่วมงานประเพณีนี้กันอย่างคับคั่ง จากเดิมเคยจัดในหมู่บ้านได้เปลี่ยนมาเป็นงานประจำปีของจังหวัด ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ในการนำมาประดิษฐ์บั้งไฟ ในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาตามไปด้วย ขณะที่การเติบโตของกิจการการบินของประเทศได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เส้นทางบินในบางพื้นที่จึงอาจเป็นพื้นที่เดียวกันกับงานประเพณีบั้งไฟ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทางการบินได้

นางสาริณี เผยต่อว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ บวท.ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ได้ช่วยกันรณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชน การจัดพื้นที่ (โซนนิ่ง) เฝ้าระวังพิเศษบริเวณโดยรอบสนามบิน และเส้นทางบิน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตจุดบั้งไฟ

...

ขณะที่ปีนี้ บวท. สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือ และแจ้งย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่จะจัดงานเทศกาลบุญบั้งไฟ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีการขออนุญาตจุดบั้งไฟไปยังหน่วยงานปกครองในพื้นที่ก่อนการจัดงาน เพื่อการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นข่าวประกาศนักบิน (NOTAM) ซึ่งจะจัดทำเป็นแบบ Graphic NOTAM แสดงผลบ่งชี้ตำแหน่งของการจุดบั้งไฟ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ แบบ Real Time สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนการบิน รวมถึงเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ในการอำนวยความสะดวกแก่สายการบินในแต่ละเที่ยวบิน

ส่วนการขออนุญาตจุดบั้งไฟนั้น ประชาชนหรือผู้จัดงานจะต้องทำหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟถึงอำเภอและจังหวัด โดยแจ้งรายละเอียดพื้นที่การจุดบั้งไฟ ระบุที่ตั้ง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจุดบั้งไฟ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำบั้งไฟ ขนาดความสูงและจำนวนของบั้งไฟ รวมถึงชื่อผู้จัดงานเพื่อการประสานงานได้ทันที โดยสามารถโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.aviation.go.th โดยต้องแจ้งอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการจุดทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ให้มีการแจ้งขออนุญาตก่อนจุดบั้งไฟมาอย่างต่อเนื่องนั้น พบว่าสถิติการพบเห็นบั้งไฟนอกพื้นที่ออกประกาศ NOTAM จากการรายงานของนักบิน ลดลง โดยเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2558 มีผู้แจ้งพบเห็น 36 ครั้ง ในขณะที่ ปี 2559 ได้รับแจ้งพบเห็น 22 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าประชาชนมองเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ โดยให้ความร่วมมือ แจ้งขออนุญาตการจุดบั้งไฟไปยังหน่วยงานปกครองในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นวิถีไทยและประเพณีอันดีงามที่สามารถคงอยู่ควบคู่กับการเดินทาง ทางอากาศอย่างปลอดภัยได้.