ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถิติการเสียชีวิตของเด็กอายุ 1-14 ปี จากอุบัติเหตุและความรุนแรง มีจำนวนมากถึง 32,297 ราย โดยสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 มาจากการโดยสารรถจักรยานยนต์

นอกจากนี้ ยังมีรายงานจากมูลนิธิไทยโรดส์ ระบุว่า ในกลุ่มผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ที่เป็นเด็ก มีเพียง 7% เท่านั้นที่สวมหมวกนิรภัย ส่วนที่เหลืออีก 93% นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการโดยสารรถจักรยานยนต์หรือเทียบเท่ากับ 100% ที่มีความเสี่ยง

ล่าสุด สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (NICFD) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) เล็งเห็นความสำคัญของสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กจากการไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์ จึงได้ดำเนินการจัด โครงการตลาดนัดลับสมอง เรื่อง “สาธิตและ workshop การเลือกและใส่หมวกกันน็อกอย่างถูกวิธี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กๆเห็นความสำคัญของการสวมใส่หมวกนิรภัย และมีวิธีการเลือกใช้ สวมใส่ รวมทั้งรู้จักวิธีการรักษาหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากการส่งมอบหมวกกันน็อกให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนแล้ว เด็กๆทุกคนยังได้รับความรู้และความสนุกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของหมวกกันน็อกที่ได้รับในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิต ช่วยปกป้องสมองไม่ให้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติ เหตุการซ้อนหรือโดยสารรถจักรยานยนต์

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการตอบรับจากเด็กๆเท่านั้น แต่ยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองของเด็กๆที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและศึกษาแนวทางการป้องกันอย่างถูกวิธีไปพร้อมๆกับบุตรหลานของตนเอง

...

นางยุพา ทองสัมฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา ให้ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าวว่า เทศบาลตำบลศาลายาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับภารกิจเรื่องการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยมาโดยตลอด นอกจากการออกแบบและจัดสร้างอาคารสถานที่การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยแล้ว ทางเทศบาลยังคำนึงถึงการเดินทางของเด็กๆที่มาใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลายา ที่จะต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

“การจัดโครงการตลาดนัดลับสมองในครั้งนี้ เราเน้นเรื่องการสาธิตและ Work Shop ให้เด็กๆและผู้ปกครองมีความรู้ในการเลือกและใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ต้องการให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใส่หมวกกันน็อกในเด็ก ที่ต้องสวมใส่อย่างถูกวิธีและมีคุณภาพด้วย” รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาบอก

สำหรับกระบวนการในการจัดกิจกรรม เริ่มต้นจากการชักชวนเด็กๆเรียนรู้วิธีเลือกหมวกกันน็อกที่ต้องเหมาะสมกับตัวเอง ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป เพราะที่ผ่านมาบางครั้งพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่มีความรู้ เอาหมวกกันน็อกผู้ใหญ่ไปใส่ให้เด็ก แทนที่เด็กจะปลอดภัย กลับเสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น บางรายถึงขนาดคอหักเพราะรับน้ำหนักหมวกกันน็อกที่หนักเกินตัวไม่ได้

นอกจากนี้ เด็กๆยังต้องสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.369-2557) ที่แสดงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน หลังจากนั้นจึงเริ่มทดลองสวมหมวกกันน็อกไปทีละขั้นตอนโดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนจะร่วมกันทดสอบการสวมหมวกกันน็อก ผ่านกิจกรรม “ก้ม-หงาย-ซ้าย-ขวา-กระโดด” พร้อมกับสอดแทรกวิธีดูแลรักษาหมวกกันน็อกอย่างถูกวิธีอีกด้วย

รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา เทศบาลตำบลศาลายา บอกว่า ต้องขอบคุณสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (NICED) และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) มหา วิทยาลัยมหิดล ที่นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ รอง

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและประกอบการสังคม และคณะวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มอบโอกาสให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลายาได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ และมีประโยชน์ต่อเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมากในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าผลจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ของเด็กปฐมวัย ทั้งจากการมาใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ตลอดจนถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันด้วย.