ร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เด็กรุ่นใหม่อย่างทั่วถึง แสนสิริ จับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ จังหวัดราชบุรี เดินหน้าโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” นำกลไกอาสาสมัคร มาสร้างการเปลี่ยนแปลงศึกษาไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แบบ 3 in 1 โดยรวมพลังอาสาสมัคร ฟื้นฟูเด็กๆ ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เด็กหลุดจากการศึกษาเป็นศูนย์ ใน 3 ปี โดยนำ “ราชบุรีโมเดล” เป็นจังหวัดต้นแบบ

ผู้ใหญ่ใจดีเจ้าโครงการนี้ เศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความเสมอภาค, ความเท่าเทียมและการเข้าถึงได้ในทุกมิติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยที่เป็นประเด็นสำคัญทางสังคม และสามารถส่งผลกระทบต่อเยาวชนรวมถึงประเทศชาติในระยะยาว เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลงมือและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ระดมพลังคนไทยเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” ให้ได้ใน 3 ปี นำร่องผ่าน “ราชบุรีโมเดล” จังหวัดต้นแบบ โดยเราตั้งเป้าที่จะลดจำนวนเด็กในช่วงวัยภาคบังคับ (ป.1-ม.3) ใน จ.ราชบุรี ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เหลือศูนย์ ด้วยการช่วยเหลือทั้งตัวเด็กเอง รวมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” จะสร้างแรงกระเพื่อมให้คนไทย ภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเด็กทั้งประเทศไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา พร้อมสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้า และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศให้การศึกษาและเด็กไทยอย่างยั่งยืน

...

สำหรับโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ในการสร้างราชบุรีโมเดลใน “3 พลัง อาสา จังหวัดราชบุรี” ด้วยการรวมพลัง 3 กลไกท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครการศึกษา (อสศ.) เพื่อฟื้นฟูเด็กๆทุกมิติ และทางจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดและคณะทำงานในพื้นที่ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ลงลึกถึงปัญหา สร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลุดนอกระบบการศึกษาใน จ.ราชบุรี อย่างยั่งยืน.