ร่วมปลูกฝังการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยา กรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็น ต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร และยังเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลก ที่ผลิตอาหารส่งออกไปกว่า 40 ประเทศ ได้จัดกิจกรรมพาครอบครัวและพนักงานลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่า ชายเลน” นำทีมโดย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ที่พาคณะดูเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชนที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุน และต่อยอดสู่การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพของชุมชน ถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ที่ ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ซีอีโอ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน มาตั้งแต่ปี 2557 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการช่วยปกป้องชายฝั่งทะเลโดยในระยะที่หนึ่ง (ปี 2557-2561) ได้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ระยอง ชุมพร สงขลา และพังงา) รวม 2,400 ไร่ และในระยะที่สองของโครงการ (ปี 2562-2566) มีเป้าหมายขยายพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มเติมอีก 2,700 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และตราด กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่ ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ซึ่งซีพีเอฟช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไปแล้ว 104 ไร่ และมีแผนจะขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนอีก 266 ไร่ นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการสนับสนุนการทำกิจกรรม “โครงการกับดักขยะทะเล” (Trap the sea Trash) ลดการทิ้งขยะ เก็บขยะ ดักขยะ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบริเวณปากอ่าวและทะเลอ่าวไทยตอนบน นอกจากช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม ชุมชนตระหนักถึงการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีกด้วย ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีทั้งโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ที่ ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน” ที่ จ.สมุทรสาคร ระยอง และตราด.

...