เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ สิ่งหนึ่งที่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ควรรู้ในกรณีที่ต้องว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากประกันสังคมบ้าง และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร เรารวมมาให้แล้ว

เงื่อนไข

 • เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา

 • ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

กรณีถูกเลิกจ้าง

 • ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน
 • โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ขั้นตอนการเกิดสิทธิ

 • สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน

สำหรับคนไทย

เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 1. ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
 2. ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในการขึ้นทะเบียนว่างงาน
 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบและแนบไฟล์บัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีในระบบ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ กับสำนักงานประกันสังคมอีก
 4. ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองที่จะยื่นในระบบ
 5. รายงานตัวตามกำหนด

สำหรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าว

...

ยังไม่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
 2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) (ถ้ามี)
 3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 4. กรณีว่างงานจากสาเหตุสุดวิสัยแนบหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย
 5. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
 6. สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 7. หากเอกสารสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 9. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี
 10. รายงานตัวตามกำหนดนัด ณ สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่สะดวก

ทั้งนี้ ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก เนื่องจากกระทำความผิด หรือละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน 7 วันทำงานติดต่อกัน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน.