โควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่กำลังระบาดช่วงกลางปี 2564 นี้ ส่งผลให้สถานพยาบาลหลายจังหวัดรองรับจำนวนผู้ป่วยไม่เพียงพอ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมมาตรการแนวทางกักแยกผู้ป่วยโควิดในชุมชน หรือ Community Isolation เพื่อบริหารการจัดการกับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดอย่างเหมาะสม ในสถานประกอบการ ชุมชน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด

คอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น (Community Isolation) คืออะไร

คอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น (Community Isolation) คือ ระบบบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่เร็ว ลดการเสียชีวิต ลดการแพร่ระบาดในชุมชน ด้วยการจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมรองรับผู้ป่วยในชุมชนได้

แนวทางคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น (Community Isolation)

แนวทางจัดตั้ง Community Isolation ในชุมชน ต้องเป็นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดสู่ชุมชน เช่น โรงเรียน หมู่บ้าน วัด หรือที่พักคนงาน รองรับผู้ป่วยได้ราว 200 คน ซึ่งสามารถประสานนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการทรุดหนักไปยังสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ติดตามอาการของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ได้ 24 ชั่วโมง โดยมีแนวทางตามคณะกรรมการควบคุมโรค จัดทำร่วมกับผู้นำชุมชน มีขั้นตอนดังนี้

...

1. จัดสถานที่ตามจำนวน และระดับอาการของผู้ติดเชื้อ
2. จัดสถานที่ตามจำนวน และระดับอาการของผู้ป่วยโควิดที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation : PUI)
3. จัดสถานที่ตามจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
4. สถานที่มีการจัดการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อติดตามอาการผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และอาจทำเป็นโรงพยาบาลสนามในชุมชนที่ดูแลติดตามอาการผู้ป่วย
5. มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ตามเกณฑ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6. มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อาหาร และระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ตามเกณฑ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
7. มีระบบการควบคุม ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายสู่ชุมชน
8. มีระบบรักษาความปลอดภัย

เกณฑ์ในการรับผู้ป่วยเข้ารักษาใน Community Isolation

ผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์เข้ารับการรักษาใน Community Isolation ได้นั้น จะต้องได้รับการตรวจประเมินสุขภาพเป็นรายบุคคลจากกรมสุขภาพจิตก่อนเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ดังนี้

1. เป็นผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย
2. ทุกกลุ่มอายุอาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit และ ผู้ป่วยยืนยันด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 แห่ง

ผู้ป่วยสีเขียว : เข้ารับการรักษาที่ Community Isolation ได้
ผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดง : ให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามแนวทางรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ Community Isolation ให้รักษาด้วยระบบอื่น ได้แก่

1. มีประวัติรักษาโรคทางจิตเวชมาก่อน
2. มีประวัติการรักษาด้านยาเสพติด ได้แก่ สุรา, กัญชา, ยาบ้า, เฮโรอีน
3. มีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรืออยากทำร้ายตัวเอง

ผู้ป่วยที่รักษาในระบบ Community Isolation จะได้รับยา และรับการตรวจติดตามอาการตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19.


ที่มา : เว็บไซต์กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลอัปเดต 24 กรกฎาคม 2564)