ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ยกย่องบุคคลคุณธรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ”

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 พ.ค. 2561 06:01 น.
  SHARE

  เพื่อสร้างต้นแบบบุคคลคุณธรรมให้เป็นตัวอย่างแก่คนในสังคมได้ก้าวตาม และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ตั้งโครงการค้นหาบุคคลคุณธรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคลที่น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้น คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อบ้านเมือง เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

  ศ.พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

  โอกาสนี้ ธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และคณะกรรมการคัดเลือก บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม เปิดเผยว่า การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งส่งเสริมให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชูคนทำความดี ให้เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมดีมีคุณธรรม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมและได้เปิดรับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ มีผู้เสนอ ชื่อมาทั้งสิ้น 896 คน เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา, ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ, นักพัฒนาชุมชนหรือภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทผู้เสนอชื่อด้านพอเพียง 259 คน ด้านวินัย 159 คน ด้านสุจริต 119 และด้านจิตอาสา 259 คน โดยมีคณะทำงานคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 896 คน เพื่อสรุปข้อมูลบุคคลคุณธรรมเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา ตามลำดับ และได้ทำการพิจารณาคัดเลือกแล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 23 คน ดังนี้ บุคคลต้นแบบคุณธรรม 11 คน บุคคลคุณธรรม 12 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้พิจารณายกย่องบุคคลคุณธรรมเกียรติยศ อีก 2 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร และศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติ และประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตแห่งการให้ โดยจะจัดพิธีมอบเข็มคุณธรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลคุณธรรมทั้ง 25 คน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14 มิ.ย.ศกนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.

  ศ.พิเศษ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์.
  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ต้นแบบบุคคลคุณธรรมคนทำความดีธาดา เศวตศิลา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้