งานคือเงิน 04/07/60

ข่าว

งานคือเงิน 04/07/60

หมึกเขียว

  4 ก.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  ทุกคนย่อมเคยเจออุปสรรคและปัญหา แต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต คือคนที่อดทน และพยายามแก้ไขจนสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้

  สนใจเล็งหา ตำแหน่งงานโดนใจ แวะเวียนมาที่ งานคือเงิน มีให้เลือกสรรหลากหลายแน่นอน

  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ พนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 2 อัตรา สังกัดกองนิติกร สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th และสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7500 ต่อ 31703 ถึง 11 ก.ค.นี้

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ (ปฏิบัติงานที่งานบริการวิชาการและวิจัย) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การบริหาร นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องPC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ (หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างดี และขยายเวลารับ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิก เช่น ประกาศนียบัตรทางสัตวแพทย์ หรือ มีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ในกระบวนการทำงานของสัตวแพทย์ มาตรฐานสัตวแพทย์ในการปฏิบัติการทางการรักษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างดี สามารถอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษอย่างดี มีทักษะในการปฏิบัติการทางการรักษา และการใช้เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีจิตใจในการให้บริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีความรับผิดชอบ, วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหาร (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (หากเป็นสาขาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างน้อย 1 ปี) มีความรู้ความสามารถในกระบวนการทางวิศวกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล หรือ ระบบปรับอากาศ มีความรู้และสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลช่างเทคนิคทำการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาระบบงานทางวิศวกรรม ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน รายการคำนวณรูปแบบทางวิศวกรรม วางแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้งบประมาณ วางแผนการบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรมภายในอาคารตามความเหมาะสม และประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในงานบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร (ปฏิบัติงานที่หน่วยการเจ้าหน้าที่) วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ อักษรศาสตร์ มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดฝึกอบรมสัมมนา มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สรุปการเขียนรายงาน และความชำนาญในการพิมพ์ด้วยความถูกต้อง มีความรู้และสามารถร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ทุกตำแหน่งต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 12 ก.ค.นี้

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี 6 อัตรา และ ปริญญาโท 2 อัตรา ต้องสอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ” รับถึง 13 ก.ค.นี้

  กรมการแพทย์ รับ นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันสิรินธร) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานเป็นทีม ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2563 สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ถึง 14 ก.ค.นี้

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาสังคมวิทยา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน สังคมวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษารายวิชาทางด้านสังคมวิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 (ห้อง 207) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5824 (อัจฉรา) ดูรายละเอียดที่ http://socanth.tu.ac.th/news/job-annoucement รับถึง 14 ก.ค.นี้

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับ พนักงานเทคนิค 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างก่อสร้าง มีความรู้ความสามารถดูแลระบบไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จัดทำและตรวจสอบรายงานการประหยัดพลังงานของสำนักงาน สมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-2280- 4085 ต่อ 2216, 2225 ถึง 14 ก.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาทางด้าน การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษารายวิชาทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เน้นการทำวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องมีพื้นปริญญาตรี ทางด้าน การประมง วาริชศาสตร์ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006รับถึง 17 ก.ค.นี้

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา Security System, Network Programming หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน, TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน, TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน สมัครที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8000 (-99) ต่อ 3589 หรือ 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 รับถึง 18 ก.ค.นี้

  กรมการขนส่งทางบก รับนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถทำข่าว เขียนข่าว และสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของกรมการขนส่งทางบก, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป ของ ก.พ. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า การวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้า วิธีบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://dlt.job.thai.com รับถึง 27 ก.ค.นี้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  นาทีพยาบาลสาว ขับเก๋งประสานงากระบะดับขณะออกจากวัด หลังโดนทักชะตาไม่ดี
  00:26

  นาทีพยาบาลสาว ขับเก๋งประสานงากระบะดับขณะออกจากวัด หลังโดนทักชะตาไม่ดี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:29 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์