สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำริว่าเป็นโอกาสอันสมควรที่จะประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพิธีถวายราชสมบัติ เป็นวัฒนธรรมที่ประเทศไทยรับมาจากอินเดีย เรียกว่าพิธีราชสูยะ หมายถึงการรดน้ำเพื่อสถาปนาให้เป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ประกอบพิธีราชาภิเษก คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ในสมัยกรุงสุโขทัย และสืบทอดมาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าฯให้ปราบดาภิเษกในปี 2325 และประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปี 2328 รัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2352 รัชกาลที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2367 และรัชกาลที่ 4 ประกอบพระราชพิธีวันที่ 15 พฤษภาคม 2394

รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2411 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2416 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก็โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2453

ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2454 เชิญนานาประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางพระราชไมตรี มาร่วมในงานพระราชพิธี ศ.ธงทอง จันทรางศุ อธิบายว่า หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประเทศไทยได้ส่งทหารอาสาไปร่วมรบ ในสงครามที่ยุโรป เคียงบ่าเคียงไหล่กับชาติสัมพันธมิตร เป็นพระบรมราโชบาย ทรงต้องการให้ประเทศไทยมีความชัดเจนในสายตาของต่างประเทศว่าเรามีความเจริญ

...

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468 แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคตก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.