ไลฟ์สไตล์
100 year

เร่งหนุน “ธรรม-บาลี” สนองในหลวง ร.10 สงฆ์หนกลางสั่งเน้นกรณีพิเศษ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
15 พ.ค. 2564 10:05 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม มีพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนกลาง มี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธาน แก่ พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค 1 พระธรรมโพธิมงคล วัดนิมมานรดี เจ้าคณะภาค 2 พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค 3 พระเทพคุณาภรณ์ วัดเทวราชกุญชร เจ้าคณะ ภาค 13 พระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เจ้าคณะภาค 14 และพระเทพสิทธิวิมล วัดคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าคณะภาค 15 จากนั้นให้โอวาทว่า ขอให้เจ้าคณะภาคช่วยกันขับเคลื่อนศาสนกิจสำคัญของคณะสงฆ์ให้เอื้อต่อพระธรรมวินัย เป็นไปอย่างถูกต้องงดงาม บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับของศรัทธาสาธุชน

เจ้าคณะใหญ่หนกลางกล่าวต่อว่า “ในเรื่องการปกครอง ต้องควบคุม กำกับ ดูแลและเข้มงวดกวดขัน ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศและพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการสร้างความรักสามัคคีในหมู่สงฆ์ รวมถึงความเคารพนอบน้อมกันและกัน ขณะที่เรื่องการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี ขอให้มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาสงฆ์แผนกธรรม-บาลี เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนองพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุด” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวและว่า นอกจากนี้ให้ช่วยกันดูแลควบคุมบัญชาเจ้าคณะ เจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุ สามเณร ผู้อยู่ในบังคับบัญชา โดยชี้แจงแนะนำให้ปฏิบัติหน้าที่และวางตนให้เหมาะสมกับสมณเพศ รักษาไว้ซึ่งศรัทธาที่งดงามตามหลักของพระพุทธศาสนา รวมทั้งหมั่นตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ โดยมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวแนะนำ

“ขอฝากข้อคิดสำคัญให้เจ้าคณะภาคจงตระหนักซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์ไว้ ความว่า ภิกษุสงฆ์ แม้มีพระวินัยเป็นกฎหมายสำหรับตัวอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ยังจะต้องอยู่ในใต้อำนาจแห่งกฎหมายฝ่ายอาณาจักรอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตราไว้เฉพาะหรือเพื่อคนทั่วไปและยังคงอนุวัตจารีตของบ้านเมือง อันไม่ขัดต่อกฎหมายสองประเภทนั้นอีก สรุปความว่าภิกษุสงฆ์มีกฎหมายอันพึงฟังอยู่ 3 ประเภท คือ กฎหมายแผ่นดิน พระวินัย และจารีต” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธรรม-บาลีวัดไตรมิตรวิทยารามการศึกษาสงฆ์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีพระเทพปริยัติมุนีวัดหงส์รัตนารามข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15:13 น.