ไลฟ์สไตล์
100 year

โปรดเกล้าฯ ครั้งใหญ่ 69 ศาสตราจารย์ “วันชัย – อรรถพล” เป็น ศ.(พิเศษ)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
26 ก.พ. 2564 10:16 น.
SHARE

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ 2 ราย ศาสตราจารย์ 67 ราย นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี เป็นต้น อว.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังนี้ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางอารีย์ วชิรวราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายวุฒิสาร ตันไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสมบูรณ์ สุขสำราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายโชติช่วง พันธุเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี 3 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่ นายสุชาติ เซี่ยงฉิน มหาวิทยาลัยราช ภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ นายชุมพล เสมาขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ นางทัศนา ศิริโชติ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ ศ.นิธิ มหานนท์ ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ น.ส.วิภารัตน์ ดีอ่อง

ข่าวแนะนำ

ศาสตราจารย์ 67 ราย อาทิ รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รศ.นิพนธ์ ทวีชัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์สาขาวิชาโรคพืชวิทยา รศ.เสาว ลักษณ์ รัตนวิชช์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศาสตราจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รศ.สามารถ ภคกษมา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ รศ.นาวาตรีหญิง ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์สาขาวิชารังสีวินิจฉัย รศ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน รศ.ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ รศ.วรณพ วิย กาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์สาขาวิชาสมุทรศาสตร์ เป็นต้น

ศาสตราจารย์พิเศษ 2 ราย ได้แก่ 1. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 2. รศ.วันชัย ศิริชนะ ศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งศาสตราจารย์แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษศาสตราจารย์สถาบันอุดมศึกษาศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ข่าววันนี้

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 12:02 น.