ไลฟ์สไตล์
100 year

"เชียงของ" ปลอดไข้เลือดออก อสม.กับภารกิจ "นักรบยุงลาย"

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
8 มิ.ย. 2563 05:01 น.
SHARE

“ไข้เลือดออก” นับเป็นมหันตภัยร้ายที่คร่าชีวิตของผู้คนในแต่ละปีจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน “ไข้เลือดออก” จะเริ่มระบาดหนัก รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณไปในการนี้จำนวนมาก และขณะนี้เริ่มระบาดในหลายจังหวัดแล้ว

อ.เชียงของ จ.เชียงราย นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาเช่นกัน ทางอำเภอจึงได้ถอดบทเรียนปีที่ผ่านมา ชูวิสัยทัศน์ “คนเชียงของร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” รุกสร้างความตระหนักทุกภาคส่วน บ้าน วัด โรงเรียนปลูกจิตสำนึกเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันกำจัดแหล่ง “ลูกน้ำยุงลาย” พาหะของไข้เลือดออก ทุกหมู่บ้านตั้งเป้าหมาย ผู้ป่วยไข้เลือดออกต้องเป็น 0 ตลอดปี 2563 ผลปรากฏผ่านมา 5 เดือน ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแม้แต่รายเดียว

ข่าวแนะนำ

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย ผู้กำหนดนโยบายให้การปราบยุงลายให้ไข้เลือดออกเป็น 0.
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย ผู้กำหนดนโยบายให้การปราบยุงลายให้ไข้เลือดออกเป็น 0.

นายทัศนัย สุธาพจน์ นอภ.เชียงของ กล่าวว่า เมื่อปี 2562 อ.เชียงของ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูงขึ้นกว่าทุกปี จำนวนกว่า 184 ราย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นจำนวนมาก มีการระบาดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย.-พ.ย. มีผู้ป่วยมากที่สุด

ต้นปี 2563 จึงได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างสาธารณสุขอำเภอ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมา

พบว่าการสำรวจลูกน้ำยุงลายส่วนใหญ่เป็นภาระหน้าที่ของ อสม. ประชาชนยังไม่ค่อยตระหนักรู้ร่วมรับผิดชอบในการป้องกันไข้เลือดออก และดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเรือนของตัวเองเท่าที่ควร

ท่อซีเมนต์ซึ่งชาวบ้านนำมาปลูกบัว กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างดีเช่นกัน.
ท่อซีเมนต์ซึ่งชาวบ้านนำมาปลูกบัว กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างดีเช่นกัน.

ขณะที่ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มีมากที่ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงแรม รีสอร์ต และ บ้านเรือนประชาชน

จึงได้กำหนดเป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ “คนเชียงของร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันให้ อ.เชียงของ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็น 0 ตลอดปี 2563 เน้นการปรับบทบาทของทุกภาคส่วน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ

นอกจากนั้นยังเน้นการใช้หลักการ “บวร บ้าน วัด โรงเรียน” โดยส่งเสริมให้ กลุ่มเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไข้เลือดออกสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม. อย่างจริงจัง ในลักษณะของ “อสม.น้อย” ถือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์อันดีงามนอกห้องเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

เจ้าหน้าที่ใช้สวิงตักลูกน้ำยุงลายนำไปทำลายไม่ให้เพิ่มประชากร โดยทางอำเภอกำหนดให้บ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการกำจัดยุงลายทุกวันศุกร์.
เจ้าหน้าที่ใช้สวิงตักลูกน้ำยุงลายนำไปทำลายไม่ให้เพิ่มประชากร โดยทางอำเภอกำหนดให้บ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการกำจัดยุงลายทุกวันศุกร์.

รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติในวันข้างหน้า

สำหรับข้อกำหนดในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประกอบด้วยการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

ประชาชนมีหน้าที่ทำความสะอาดดูแลบ้านเรือนตนเอง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สำรวจและทำลายลูกน้ำยุงลายภายในบ้านเรือนเป็นประจำทุกวันศุกร์

อสม. และ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ออกถือป้ายเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองเชียงของ จ.เชียงราย พร้อมแจกเอกสารให้ชาวบ้านทราบถึงวิธีการกำจัดยุงลายและพิษภัยของไข้เลือดออก.
อสม. และ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ออกถือป้ายเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองเชียงของ จ.เชียงราย พร้อมแจกเอกสารให้ชาวบ้านทราบถึงวิธีการกำจัดยุงลายและพิษภัยของไข้เลือดออก.

อสม. มีหน้าที่ตรวจสอบแนะนำการทำความสะอาดบ้านเรือน สำรวจและทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกหลังคาเรือน แล้วทำรายงานส่ง รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. โดยต้องประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนทำลายลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือน ก่อนที่ อสม. จะไปตรวจสอบ

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล มีหน้าที่คอยประสานงานเพื่อร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. และรายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อรายงาน นายอำเภอ ทราบ

นักเรียน ซึ่งกลายเป็น “อสม.น้อย” ตระเวนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย.
นักเรียน ซึ่งกลายเป็น “อสม.น้อย” ตระเวนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย.

สถานศึกษา มีหน้าที่นำเด็กนักเรียนร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์

วัด มีหน้าที่ในการทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์

ครูและนักเรียน ถือป้ายออกรณรงค์ให้ชาวบ้านใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ช่วยกันกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก หนึ่งในมาตรการของอำเภอ “คนเชียงของร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก”.
ครูและนักเรียน ถือป้ายออกรณรงค์ให้ชาวบ้านใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ช่วยกันกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก หนึ่งในมาตรการของอำเภอ “คนเชียงของร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก”.

ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งออกรถประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์มอบให้ อสม. เดินเคาะประตูบ้านแนะนำประชาชนทุกครัวเรือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีหน้าที่ประสานงาน วางแผนงานในระดับอำเภอ จัดทำระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์อย่างชัดเจน จัดประชุมติดตามการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนเป็นประจำทุกเดือน

ครูและนักเรียนตรวจสอบยางล้อรถยนต์ที่ถูกทิ้งขว้าง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างดี.
ครูและนักเรียนตรวจสอบยางล้อรถยนต์ที่ถูกทิ้งขว้าง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างดี.

ทุกหมู่บ้านต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งมาตรการทางสังคมอื่นๆ อาทิการประกาศเสียงตามสายเพื่อเป็นการตักเตือน การติดธงสีหน้าบ้าน

“เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผมจะดำเนินการ ตรวจการบ้าน ติดตามงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน คนเชียงของทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง” นายทัศนัย กล่าวถึงความสำเร็จ.

วีระชัย ปทุมชัย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกไข้เลือดออกระบาดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอสม.เชียงของเชียงราย

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 05:25 น.